ARHITEKTURA

Načrti arhitekture za vse faze (IDZ, IDP, PGD, PZI, ...) in vse vrste objektov  (poslovne, stanovanjske, družbene, turistične, industrijske, ...)
Načrti prenov in rekonstrukcij
Zunanje ureditve
Notranja oprema
Raziskave
Revizije

 
 

 

 

URBANIZEM

Občinski prostorski načrti (OPN)
Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Strokovne podlage za urbanistične dokumente
Raziskave