Maribor City 3,

trgovsko poslovni center

oblikovanje zunanjosti

Titova cesta, Maribor

(natečaj 2006)

Volumni stavbe, ki izhajajo iz urbanistiène analize prostorskega konteksta in so opredeljeni v veljavnem urbanistiènem odloku so v rešitvi prevzeti v celoti. Urbanistična zasnova se odraža tudi v arhitekturnem oblikovanju fasadnih plašèev, oziroma natančneje rečeno, se v arhitekturni obdelavi še bolj jasno artikulira. Stavbne mase so bile določene na osnovi analize sreèanja nižjih gabaritov ob Dravi z višjimi gabariti ob Titovi cesti, k temu pa je bil dodan še historični preboj nekdanje diagonalne ulice. Gre torej za dokaj kompleksen preplet motivov, ki se posledièno reflektira tudi v razgibanosti predpisane volumetrije nove zazidave. Arhitekturna izpeljava zato obravnava stavbo kot sklop treh oblikovnih enot, ki so sicer funkcionalno povezane in prepletene. Èlenjenost na tri enote je bolj odraz urbanistiène zasnove in odzivanja na okolico, kot izraz notranjega dogajanja, kar je tudi sicer princip karejske zazidave.
Materiali in obdelava fasad sledijo konceptu zazidave s kompozicijo treh volumnov oziroma treh predstavnikov svojih urbanistiènih zaledij in upoštevajo notranje funkcionalne zahteve stavbe, obenem pa vnašajo v prostor novo likovno izkušnjo.
Ju¾ni volumen ob Dravi ima fasado iz perforirane nosilne stene iz vidnega betona, ki se odziva na grobo strukturo mostu. Severni volumen je obdelan v nevtralnem belem omet po sistemu G, ki je znaèilen za potezo ob Titovi cesti. Srednji volumen je obleèen v plošèe iz terakote s katerim izpostavlja svoj historièi izvor ter ohranja tipièni kolorit strešnih volumnov v glavnih mestnih vedutah ob Dravi.
Likovna obdelava fasad izra¾a povezanost vseh treh volumnov na ta naèin, da se terakota v razliènih oblikah pojavlja tudi na ju¾nem in severnem volumnu. Preplet materialov odslikuje notranjo funkcionalno povezanost celotnega kareja.