Center Medvod,

urbanistična zasnova novega središča naselja

na sotočju Save in Sore

(projekt 1979)

delno realizirano

Naselje Medvode je zaradi svoje strateške lege prevzelo funkcijo središča širše aglomeracije vasi. Zaradi časovno neuskladljivih gradbenih posegov pa je predvidena le postopna rekonstrukcija. Na osnovi fragmentov obstoječe urbane zasnov bi sčasoma izoblikovali dve kompozicijskih osi.
»Urbana os« naj bi bila osrednja pešpot med železniško postajo in tovarno Donit, ki poteka delno po trasi nekdanje glavno srednjeveške poti skozi Medvode, delno pa po trasi kasnejšega prodora proti železnici na robu tedanjega naselja. Prečno na urbano os pa naj bi ležala »zelena os«, to je pas zelenja vzdolž reke Sore.
Objekti ob urbani osi naj bi se prenovili ali prezidali, na prostih mestih med njimi pa sezidali novi. Pritličja naj bi bila namenjena izključno različnim poslovnim lokalom. Na trgih v obliki geometrijsko nepravilnih srednjeveških razširitev ulic naj bi se uredili tlaki in postavila urbana oprema. Zazidava na obeh bregovih Sore naj bi se povezala z rekonstruiranim mostom za pešce, ki naj bi dobil pokrit hodnik, kjer naj bi bil tudi prostor za stojnice. Sodobno nakupovalno središče je zaradi svojega popolnoma novega arhitektonskega izraza odmaknjeno od rekonstruiranega starega naselja.