Savski stolp,

poslovni objekt

Savska cesta, Ljubljana

(projekt 2009)

Savski stolp je zasnovan kot »landmark« na pomembni točki ob krožišču Linhartove ceste. Leži v osi nove štajerske vpadnice ter v obratni smeri označuje pot iz mesta proti Savi po Savski cesti. Dopolnjuje koncept vertikalnih poudarkov v projektu Partnerstvo Šmartinka, pa tudi koncept sosednjega trikotnega območja Savskega naselja, ki ima dve oglišči že poudarjeni s stolpnicami ob Linhartovi cesti in Topniški ulici.

Zaradi relativno nizke pozidave tega predela in bližine pokopališča je stolp oblikovan kot zelo vitka in transparentna vertikalna prizma višine 71 m, brez razširitev na nivoju terena. Prostor označuje, a ga ne zapira. Postavljen je ob Savsko cesto, ekscentrično na glavno komunikacijsko os Modrega kvadrata, ki se tako mimo stolpa odpre proti krožišču, pred vhodom pa nastane vstopna ploščad.

Stolp se s prisekano geometrijo tlorisa ter z materiali in barvo navezuje na poslovni kompleks Modri kvadrat . Stranica ob Savski cesti je oblečena v grobo terracotto antracitne barve z minimalnimi okenskimi perforacijami, ostale tri stranice pa so obdelane v belem transparentnem potiskanem steklu z motivi slovenskih čipk. Likovno kompozicijo prizme dopolnjujeta dva izseka, kjer sta intenzivno ozelenjena vrtova. Spodnji označuje vertikalni gabarit sosednje zazidave, zgornji pa se spogleduje s Savo v daljavi. Ozelenitev spreminja stolp v vertikalni park.

Poslovna namembnost stolpa zagotavlja njegovo reprezentančnost in zadržan videz, ki ju zahteva bližina pokopališča, gostinski program v pritličju pa bo z ustrezno distanco programsko obogatil obsežne zelene parkovne površine, ki ga obdajajo. Urejen in programsko bogat prostor ob krožišču bo ustvaril kulturen genius loci širšega predela na stiku novega dela urbaniziranega mesta z obširnimi zelenimi površinami okoli pokopališča.