Garaža Zarnikova in prenova zunanje ureditve,
Zarnikova ulica, Ljubljana (projekt 2010)
Zaključek Zarnikove ulice ob stiku s Poljansko cesto kaže zanemarjeno zunanjo podobo, ki je predvsem posledica neurejenega parkiranja in s tem povezanega prometnega kaosa. Predlog izgradnje manjše podzemne garaže in rekonstrukcije zunanje ureditve na tej lokaciji prikazuje, da je možno na ta način urediti osnovne, sedaj nepokrite potrebe lokalnega prebivalstva po parkirnih mestih ter s tem bistveno izboljšati zunanjo ureditev in zelene površine v tem delu.

Garaža je predvidena v dveh etažah pod obstoječim otroškim igriščem MOL v notranjosti zahodnega kareja ob Zarnikovi ulici. Obsega 3.000 m2 oziroma 72 parkirnih mest in 30 garažnih boksov, ki nadomeščajo rušene garaže na terenu. Razmerje parkirnih mest in garažnih boksov je možno poljubno prilagajati povpraševanju, ob upoštevanju, da zavzema garaža 1,5 parkirnega mesta.

Garaža je umeščena v prostor tako, da se ohrani večina obstoječih večjih dreves. Poleg tega je na severnem, bolj osončenem delu kareja, v raščenem terenu ali globokem nasutju predvidenih več novih dreves. Celotna intenzivno ozelenjena površina znotraj kareja z otroškim igriščem se odpre in razširi do stanovanjskih vhodov. Neodvisno od izgradnje podzemne garaže je predlagana tudi možnost ureditve fasade dvoriščnega objekta, ki se mu dodajo balkoni oziroma v pritličju atriji, kar bi dvignilo nivo teh stanovanj in izboljšalo podobo notranjosti kareja.

Predlagane preureditve na drugi strani Zarnikove ulice niso pogoj za izgradnjo nove podzemne garaže in se lahko izvedejo tudi kasneje. Obstoječe garaže se odstranijo in nadomestijo v novi podzemni garaži, prostor pa se izkoristi za novo zelenico in urejeno smetarnico. Opusti se tudi spodnja od treh ploščadi z 10 parkirnimi mesti pred stavbo Zarnikova 3, namesto katere se pred vhodom v knjižnico Otona Zupančiča uredi manjši trg z večjimi drevesi v tlaku ter morda gostinskimi mizicami. Zgornji dve parkirni ploščadi pred stavbo Zarnikova 3 se ohranita, vendar se namenita za plačljivo kratkotrajno parkiranje.

Dovoz do vhodov v stanovanjska stopnišča in do lokalov stavbe Poljanska 20 je dovoljen le za dostavo in je varovan s potopnim količkom na zaključku Zarnikove. Neugleden vizualni zaključek Zarnikove ulice se zakrije z novo steno in ozelenitvijo, reliefom ali morda kipom Valentina Zarnika, po katerem je ulica poimenovana.

Glavne pridobitve:

- ureditev prometnega kaosa na zaključku Zarnikove ulice;

- zagotovitev parkirnih mest za okoliške stanovalce in najmenike lokalov;

- več površin, namenjenih pešcu;

- ohranitev večine obstoječih večjih dreves;

- zasaditev novih dreves in ureditev dodatnih zelenih površin;

- prenova otroškega igrišča;

- olepšanje javnega prostora z javno umetnostjo (skulpture, poslikave ...);

- ureditev pokritih prostorov za zabojnike za smeti;

- splošno izboljšanje zanemarjene zunanje podobe zaključka Zarnikove ulice.